Apie mus

Elgesio kodeksas

Prisiimant bendrą atsakomybę, tiekimo grandinės problemos yra pasaulinės svarbos, jos daro vis didesnę įtaką įmonės konkurencingumui ir pelnui. Siekiant užtikrinti atsakingą bendrą valdymą pagrindinių žmogaus teisių srityse, darbo standartuose, aplinkos valdyme ir antikorupciją darbo vietoje, 2012 metų kovo mėn. buvo sudarytas KG Knutsson (KGK) ELGESIO KODEKSAS.

KGK kurdami savo ELGESIO KODEKSĄ rėmėsi Jungtinių Tautų pasauliniu susitarimu ‒ tarptautine iniciatyva, palaikoma viso pasaulio įmonių, siekiant užtikrinti atskaitingumą anksčiau nurodytose srityse.

Elgesio kodekso tikslas

Siekiant apsaugoti žmogaus teises, saugias darbo sąlygas, atsakingą aplinkosaugos klausimų sprendimą, aukštus etikos standartus bei skatinant sąžiningas įdarbinimo sąlygas, ELGESIO KODEKSAS bus taikomas gaminant, tiekiant ir palaikant KGK gaminius bei paslaugas. Be visų atitinkamų įstatymų, nuostatų bei standartų laikymosi šalyse, kuriose dirba KGK įmonės, šios įmonės ir jų darbuotojai turės laikytis ELGESIO KODEKSO net jei jame nustatomas aukštesnis standartas, nei to reikalauja šalies įstatymai ir nuostatos. KGK reikalauja, kad tiekėjai ir jų subrangovai laikytųsi ELGESIO KODEKSO arba panašių standartų bei patvirtintų, kad jų laikosi suteikdami informaciją ir galimybę patekti į jų patalpas. Į nuolatinį, laipsnišką, apčiuopiamą tobulėjimą KGK įsipareigoja įtraukti ir savo tiekėjus. KGK palaiko Jungtinių Tautų pasaulinio susitarimo iniciatyvą. Siekiant padaryti šį įsipareigojimą aiškų darbuotojams, tiekėjams, klientams bei kitiems tarpininkams, ELGESIO KODEKSAS remiasi dešimtimi Pasaulinio susitarimo principų, kurie bus skelbiami viešai.

KGK ELGESIO KODEKSAS

ŽMOGAUS TEISĖS

Mes palaikome ir gerbiame tarptautiniu mastu skelbiamą žmogaus teisių apsaugą. Užtikriname, kad nepiktnaudžiaujame žmogaus teisėmis.

DARBO STANDARTAI

Bendrovės darbuotojų laisvė
Kiek tai leidžia atitinkami įstatymai, visi darbuotojai gali formuoti ir prisijungti arba neprisijungti prie prekybos sąjungų arba panašių išorinių atstovaujančių organizacijų ir aptarti tai bendrai.

Priverstinis darbas
Nėra priverstinio, įpareigoto arba privalomo darbo ir darbuotojai gali išeiti iš darbo pateikę pagrįstą prašymą, kaip to reikalauja šalies įstatymas arba sutartis. Darbuotojai neprivalo savo darbdaviui mokėti piniginių įnašų arba pateikti savo asmens tapatybės dokumentų.

Įdarbinimo sąlygos
Darbuotojai supranta savo įdarbinimo sąlygas. Išmokos ir sąlygos yra sąžiningos ir pagrįstos bei bent minimaliai atitinka šalies įstatymus arba pramonės standartus. Darbo valandos nustatytos pagal šalies įstatymus ir jų skaičius neviršija įstatymuose nurodyto skaičiaus.

Vaikų darbas
Asmenys, nesulaukę minimalaus teisėto įdarbinimo amžiaus, nėra įdarbinami. Minimalus amžius yra tuomet, kai įgyjamas privalomas išsilavinimas arba ne jaunesnis nei 15 metų (arba ne jaunesnis nei 14 metų šalyse, kur mokymo įstaigos nėra pakankamai išvystytos), kaip nurodyta ILO konvencijos Nr. 138 2.4 straipsnyje dėl minimalaus amžiaus.

Vaikai nėra įdarbinami kenksmingam darbui arba darbui, kuris neatitinka vaiko asmeninio išsivystymo. Vaikas yra asmuo, jaunesnis nei 18 metų, kaip nurodyta Jungtinių Tautų konvencijos 1 straipsnyje dėl vaiko teisių. Asmeninis išsivystymas apima vaiko sveikatos ar fizinį, protinį, dvasinį, moralinį ar socialinį vystymąsi, kaip nurodoma Jungtinių Tautų konvencijos 32 straipsnyje dėl vaiko teisių.

Įdarbinant vaiką, visų pirma turi būti įvertinti geriausi vaiko interesai. Siekiant padėti vaikui atlikti savo darbą, turi būti naudojamos, palaikomos ir kuriamos įvairios strategijos ir programos.

Diskriminacijos panaikinimas
Su darbuotojais elgiamasi pagarbiai ir oriai. Draudžiama taikyti bendras bausmes, fizinį ar žodinį priekabiavimą ar kitaip neteisėtai įžeidinėti, grasinti ar kitais būdais bauginti. Draudžiama bet kokia diskriminacija, paremta šališkumu ir išankstiniu nusistatymu, t. y. diskriminacija dėl rasės, odos spalvos, lyties, seksualinės orientacijos, šeimyninės padėties, nėštumo, tėvų padėties, religijos, politinių įsitikinimų, tautybės, etninės kilmės, socialinės prigimties, socialinio statuso, vietos gyventojo statuso, neįgalumo, amžiaus, narystės sąjungose bei kitų taikomų vietos įstatymų ginamų savybių.

Vienodą kvalifikaciją, patirtį turintys ir vienodai besielgiantys darbuotojai už tą patį darbą gauna vienodą atlygį atsižvelgiant į atitinkamus asmenis, su kuriais jie gali būti lyginami.

DARBO SĄLYGOS

Darbuotojams sudaroma sveikatai nepavojinga ir saugi darbo aplinka ir, jei susitariama, apgyvendinimas, atitinkantys tarptautinius standartus bei šalies įstatymus. Darbuotojams suteikiama atitinkama informacija apie sveikatą ir saugumą bei mokymai. Saugumas – tai, pvz., aiškiai pažymėti ir neužstatyti išėjimai, avariniai išėjimai bei kiekviename aukšte iškabinti evakuacijos planai, reguliariai tikrinami gaisro pavojaus ir evakuacijos angos, pirmosios pagalbos įranga, saugus ir tinkamas naudojimas, chemikalų žymėjimas ir etikečių klijavimas, įrengimai ir darbo procesai. Darbo vietoje ir, jei suteikiama, apgyvendinimo patalpose palaikoma priimtina temperatūra bei triukšmo lygis, pakankama ventiliacija, apšvietimas, švarūs tualetai, geriamas vanduo ir, jei yra, sanitarinės patalpos maistui laikyti.

APLINKOSAUGA

Baigtiniai ištekliai būtų naudojami atsakingai ir atsargiai. Viešiname veiksmus, kurie mažina bet kokią naštą aplinkai, susijusią su mūsų veikla. Palaikomas naujoviškas gaminių bei paslaugų tobulinimas, naudingas aplinkai bei visuomenei.

ANTIKORUPCIJA

Netoleruojama jokia prievartavimo arba kyšininkavimo forma, įskaitant netinkamus piniginių išmokų pasiūlymus darbuotojams arba išmokų reikalavimus iš jų bei organizacijų.

Santykiai su tiekėjais : ELGESIO KODEKSAS taikomas visiems KGK veiksmams ir visoms šalims, kurios yra susijusios su KGK gaminiais, paslaugomis bei kitomis verslo veiklomis („Tiekėjas”).

Laikymasis : KGK reikalauja, kad Tiekėjas ir jo subrangovai laikytųsi ELGESIO KODEKSO, pagal kurį gali būti reikalaujama aukštesnių standartų nei nustato šalies įstatymai. Paprašius Tiekėjas privalo suteikti, kiek to pagrįstai reikalauja KGK, suteikti informaciją ir (arba) suteikti galimybę KGK atstovams apsilankyti patalpose siekiant užtikrinti, kad Tiekėjas ir jo subrangovai laikosi ELGESIO KODEKSO.

Įsipareigojimas informuoti : Tiekėjas privalo užtikrinti, kad jo darbuotojai bei subrangovai yra informuoti apie ELGESIO KODEKSĄ ir jo laikosi.

* KGK ELGESIO KODEKSAS yra paremtas dešimtimi Jungtinių Tautų pasaulinio susitarimo principų, sudarytų remiantis: Žmogiškųjų teisių visuotine deklaracija, Pagrindinių principų ir teisių darbe Tarptautinės darbo organizacijos deklaracija, Rio miesto deklaracija dėl aplinkos ir vystymo bei Jungtinių tautų konvencija prieš korupciją.